header2

در این دیدار رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ضمن تبریک ۱۴ تیر روز شهرداریها و دهیاریها از خدمات ارزنده مجموعه مدیریت شهری در دوره پنجم تشکر و قدر دانی نمودند