header2

تلاش پرسنل خدوم واحد فضای سبز شهرداری گزبرخوار برای استقبال از بهار ؛ شروع کاشت گلهای فصلی در سطح شهر

کاشت درختان سرو نقره ای در خیابان ظفر در هفته منابع طبیعی توسط پرسنل خدوم واحد فضای سبز شهرداری گزبرخوار