header2

تقدیر کتبی فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از دکتر بخشی شهردار شهر گز برخوار به پاس تلاشهای خالصانه در راستای تحقق اهداف حوزه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه