header2

شهرداری گز برخوار با رویکرد جذب سرمایه گذار بخش خصوصي و مشاركت مدني در نظر دارد نسبت به اجرای سه پروژه ساختماني ؛
۱)واحدهای تجاری جنب ساختمان شهرداری در ابتداي بلوار شهداء

۲)واحدهای تجاری در پارکسوار واقع در خيابان ابوريحان 

۳)واحدهای تجاری اداري در خیابان درویش عباس گزی ، ساختمان شورای حل اختلاف اقدام نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۹/۹/۱۵ به امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری گز برخوار مراجعه نمایید.