header2

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی نامه ای به تاریخ ۹۹/۷/۱ از دکتر محمود بخشی شهردار گزبرخوار و اعضای شورای اسلامی شهر به جهت اقدام خیرخواهانه در واگذاری حق انتفاع کتابخانه عمومی شهید مطهری واقع در طبقه زیرین مجتمع تجاری-اداری توحید شهر گز صمیمانه تشکر و قدردانی نمودند.