header2

اجرای فاز اول پروژه فهرست برداری ، به هنگام سازی ، ساخت و نصب پلاک تلفیقی شهرداری و کدپستی در شهرک لاله سرخ و فیروزآباد و قسمتی از شهر