header2

  • نصب پل های عابر پیاده در پیاده روهای میدان مشاهیر

 

  • لایروبی وعلف زنی و جمع آوری همزمان ضایعات در بوستان شهید مدرس به همت اداره خدمات و ایمنی شهری (واحد فضای سبز و پارکها)

 

  • دیوار کشی زمین های بایر سطح شهر به همت اداره عمران و شهرسازی

 

  • پروژه جدول گذاری رفوژ مياني و بهسازي خیابان ابوریحان