header2

به منظور ایجاد بایگانی متمرکز برای دسترسی سریع به سوابق مالکیتی شهروندان و ایجاد بایگانی الکترونیکی برای حفاظت بهتر از اسناد و مدارک با اعتبار معادل ۸۰۰ میلیون ریال و طی مدت ۶ ماه کلیه سوابق و اسناد املاک مربوط به شهرداری در حوزه شهرسازی و نوسازی تجمیع و ساماندهی شد.