header2

بازدید شهردار ،رییس اداره خدمات و ایمنی شهری و مسوول حراست شهرداری از واحد آتش نشانی و فعالیتهای نیروهای عملیاتی آتش نشانی