header2

قرارداد بیمه مسوولیت مدنی جامع شهرداری ها از تاریخ ۹۹/۱/۳۱ به مدت یک سال با اعتباری معادل ۲۷۶/۱۷۳/۵۲۹ ریال
برای 24433 نفر شهروند محترم گز برخوار از سوی شرکت بیمه پارسیان و از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان تمدید گردید.این بیمه نامه مسوولیت شهرداری نسبت به شهروندان را شامل میشود.بیمه مسوولیت شهرداری به این معنا است که اگر حادثه ای، که جز تعهدات شهرداری است برای شهروندان پیش آید و باعث خسارت جانی، بدنی یا مالی به شهروندان شود، بیمه گر پس از احراز مسوولیت بیمه گذار تا حداکثر سقف تعهدات خریداری شده موظف است خسارت وارده را بپردازد.

پوشش بیمه مسوولیت جامع شهرداری درقبال شهروندان:
در بیمه مسوولیت شهرداری، بیمه گر نسبت به پوشش های زیر متعهد میشود در صورت حادثه خسارت وارده را بپردازد.
– حوادث جانی، بدنی یا مالی ناشی از سقوط درخت برروی وسایل نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری درصورتی که شهرداری مسئول آن حادثه شناخته شود.
– حوادثی که ناشی از سقوط افراد و وسائل در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده به وسیله شهرداری.
– حوادث ناشی از برق گرفتی افراد از پایه های روشنایی در پارک ها.
– خسارت آب گرفتی در منازل یا واحدهای تجاری درصورت قصور شهرداری.
– خسارت ناشی از سم پاشی توسط شهرداری.
– خسارات جانی و مالی به دلیل عدم ریختن شن و نمک در معابر و پل ها در هنگام بارش برف.
– حوادث ناشی از طعمه گذاری برای حیوانات موذی.
– خسارات ناشی از رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.
– خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکان های غیرمجاز.
– خسارات وارده به اماکن مجاور پروژه های دردست احداث شهرداری هنگام انجام عملیات عمرانی.
– خسارات ناشی از عدم رفع خطر توسط شهرداری برای دیوار ها و طاق های قدیمی ساختمان ها.
– خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بام های ساختمان های شهرداری برروی افراد ثالث.
– خسارات وارده ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده شهرداری.
بیمه گذار میتوانید با پردازخت هزینه ای بیشتر پوشش اضافی بلاهای طبیعی که بیمه گذار نیز درحادثه مقصر میباشد، تحت بیمه مسوولیت جامع شهرداری قرار دهد.

استثنائات بیمه مسوولیت جامع شهرداری درقبال شهروندان:
موارد زیر جز استثنائات بیمه مسوولیت شهرداری است و بیمه گر هیچگونه مسئولیتی درقبال این حوادث ندارد.
– خسارات ناشی از حوادث طبیعی( طوفان، زلزله، سیل و...)
– خسارات ناشی از پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد بسته اند.
– خسارات ناشی از حفاری های شرکت مخابرات، سازمان آب، برق و پیمانکاران طرف قراردادشان.
– خسارات ناشی از تصادف وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.
– خسارات ناشی از استفاده از وسایل شهربازی .