header2

fه همت اداره خدمات و ايمني شهري شهرداري گز برخوار و در روز پانزدهم اسفند ماه ، روز درختكاري و با حضور شهردار، رییس شوراي اسلامي شهر و تني چند از مسوولين شهر و شهروندان ، تعدادي نهال در بوستان شهید خرازی كاشته شد.