header2

در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا،عملیات ضدعفونی اتوبوس های گزبرخوار به اصفهان_شاهین شهرانجام گردید.