header2

نصب پایه های پرچم بر روی پل هوایی شهر گز و افراشتن پرچم ملی جمهوری اسلامی ایران به همت اداره خدمات و ایمنی شهری