header2

ادامه عملیات احداث ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر گز پس از یکسال توقف