header2

طی حکمی از طرف آقای غفاری مدیر کل محترم حراست استانداری آقای بهروز سر بلوک زاده به عنوان سرپرست حراست شهرداری منصوب گردید و از خدمات آقای نصر اصفهانی تقدیر و تشکر شد.