header2

جلسه در اداره كل دفتر امور حقوقي و بازرسي استانداري اصفهان به عنوان مرجع حل اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي با حضور شهردار ، رييس و نايب رييس شوراي اسلامي شهر و مدير حقوقي شهرداري با موضوع دفاع از حق آبه شهر گز از تصفيه خانه شاهين شهر