header2

دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر با فرمانده سپاه شهر گز سرگرد میرزایی به مناسبت بیست فروردین روزپاسدار