header2

شهر بازی قلعه شادی واقع در بوستان شهید مدرس با مدیریت بخش خصوصی از اول فروردین ۹۸ شروع به فعالیت می نماید.