header2

روزچهارشنبه مورخ 97/10/5 کمیسیون بهداشت ودرمان شورای اسلامی شهر برگزار شد. آقای شایان ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان به طرح دستور کار کمیسیون (مشکلات درمانگاه مرحوم مسیبی )به شرح ذیل پرداختند:
1-تجویز بی رویه سرم ونیز آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف برای بیماران
2-تجویز دارو خارج از دفترچه های بیمه (در سربرگ درمانگاه ) بدون درج مشخصات کامل با نمونه نسخه ارائه شده توسط شهروندان
3-عدم ارائه سرویسهای تخصصی از جمله ارتوپدی ،زنان و.....
4- عدم ارائه سرویس فیزیوتراپی با وجود مهیا بودن فضای لازم
درادامه آقای دکتر کمالی مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ضمن تایید موارد مطرح شده به بیان دیدگاههای خود پرداخته وخواستار انجام اقدامات اصلاحی درجهت بهبود خدمات درمانگاه شدندآقای شریفی نیزدر خصوص مواردمطرح شده توضیحاتی را ارائه دادند.همچنین به چند مورد از نیازهای درمانگاه اشاره و از شهرداری جهت رفع آن تقاضای کمک نمودند.
پس از بحث وتبادل نظر موارد زیر مصوب گردید:
1-مقرر گردید درخصوص تجویز بی رویه دارو جناب آقای دکتر کمالی با پزشکان مربوطه صحبت و آنان را توجیه نموده وتذکرات لازم به ایشان داده شود
2-مقررگردید تاپایان دی ماه سرویسهای تخصصی ارتوپدی،زنان،جراحی و ارولوژی برای مراجعین فراهم گردد
3-مقررشد درمورد رفع مشکلات آسانسور دراسرع وقت اقدام و خدمات فیزیوتراپی ارائه گردد
4-مقررگردید آقای احمدی رفع مشکلات درمانگاه از جمله اصلاح رمپ اطاق تاسیسات و جمع آوری زباله درمانگاه را ازطریق شهرداری پیگیری نمایند