header2

صبح سه شنبه به تاریخ ١١ دی ماه ٩٧ آقايان دكتر بخشي شهردار و احمدي رييس شوراي اسلامي شهر گز برخوار از نمایشگاه کتاب واقع در محل کانون شهداء بازدید نمودند.