header2

در روز سه شنبه چهارم دیماه سال ۱۳۹۷، اولین جلسه کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی در خانواده ویژه کارگران زحمتکش شهرداری گزبرخوار در سالن اجتماعات کانون فرهنگی اجتماعی بانوان شهرداری برگزار شد.