header2

در روز دوشنبه به تاریخ ١٠ دیماه ٩٧ جلسه كارگروه تخصصي درآمد و تامين منابع مالي شهرداری با حضور شهردار و کارشناسان شهرداری در اتاق جلسات شهرداری برگزار شد . در اين جلسه در خصوص چگونگی احصاء درآمد خصوصاًدرآمدهاي پایدار شهرداری بحث و تبادل نظر شد و آقاي شهردار ضمن تقسيم وظائف تخصصي كاركنان ، رهنمودهاي لازم را براي چگونگي انجام كار و پيگيري هاي آتي ارائه نمودند.