header2

در روز سه شنبه به تاریخ ۴ دیماه سال جاری ، جلسه کمیته کار كميسيون ماده ٥ استان در اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد . در اين جلسه كه آقايان مهندس نیرومند نماینده شورای اسلامی شهر گزبرخوار و رضايي مدير شهرسازي شهرداري حضور داشتند تمام موارد مطروحه به ویژه طرح گردشگری فلامینگو با دفاع كارشناسانه نمايندگان شهر به تصویب رسید و برای طي مراحل بعدي کمیسیون ماده ۵ ارجاع گردید.