header2

جلسه شوراي اداري شهرداري گز با حضور شهردار و كاركنان ستادي شهرداري در تاريخ ٩٧/٨/١٣ برگزار و در راه پيشبرد اهداف شهرداري خصوصا موضوع تسريع در كار مردم و مراجعين به شهرداري و راهكارهاي افزايش منابع مالي بحث و تبادل نظر شد.
در اين جلسه ، دكتر بخشي شهردار محترم ضمن گراميداشت روز ١٣ آبان روز مبارزه با استكبار جهاني ، از خدمات تعدادي از كاركنان شهرداري تجليل نمودند