header2

در بعد از ظهر روز یکشنبه به تاریخ ششم آبان‌ماه ۱۳۹۷ دومین جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر با مسووليت جناب آقاي مهندس نيرومند در محل شهرداری با حضور اکثریت اعضای شوراي شهر و شهردار محترم گزبرخوار و مدعوین محترم برگزار شد.