header2

براي تصمیم گیری در مورد نحوه توافق بخشی از پلاک ثبتی ٤٣٧ که در محدوده ۶۰ هکتاری مجموعه نمایشگاهی خودرو شهر گز قرار دارد جلسه ای در روز یکشنبه ١٥ مهر ماه با حضور آقای دکتر بخشی شهردار ،آقای احمدی رئيس شورای اسلامی شهر ، مدیران شهرداری و تعدادی از مالکین و زارعین پلاک ثبتی مذکور برگزار گردید