header2

در روز جمعه٩٧/٧/١٣آقاي دكتر بخشي شهردار و آقايان احمدي ، مهندس پاينده و مهندس نيرومند از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر گز برخوار به منظور بررسي مسائل و مشكلات شهر و ارائه گزارشي از روند اجراء پروژه هاي در دست اقدام با جناب آقاي حاجي دليگاني نماينده محترم مردم شهرستانهاي شاهين شهر و ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي در محل دفتر شاهين شهر ديدار نمودند .