header2

به منظور ايجاد طراوت در درختان و شادابي محيط شهري ، اداره خدمات و ايمني شهرداري گز برخوار  در چند مرحله اقدام به شستشوي درختان سطح شهر نمود.