header2

در ادامه برنامه هاي جامع زيباسازي منظر و محيط شهري و افزايش نشاط اجتماعي تعدادي از ديوارهاي بدنه خيابان هاي اصلي شهر با طرح هاي زيبا و همسو با فرهنگ و پيشينه شهر نقاشي شد.