header2

شهروندان گرامی

برابر تکلیف قانونی مقرر در بند 10 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات آن و همچنین ماده 71 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، صورت جامع درآمد و هزینه (عملکرد) سال 1396 شهرداری گزبرخوار در قالب تفریغ بودجه جهت اطلاع عموم در دسترس قرار می گیرد.شهروندان می توانند در وب سایت اطلاعات مربوط به بودجه را در قسمت بودجه شهرداری از زیر مجموعه شهرداری گز ملاحظه نمایند.

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

tafrigh96