header2

به همت جمعی از جوانان متخصص شهرمان و همكاري شهرداري و شوراي اسلامي گزبرخوار ، در روزهاي پنجشنبه و جمعه به تاريخ ٢٠ و ٢١ ارديبهشت ماه طرح غربالگری سلامت به مدت دو روز در فرهنگسرای استاد ادیب برومند برگزار كه با استقبال گسترده مردم شهر گزبرخوار مواجه گردید.