header2

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شهر گز برخوار:

🔹با توجه به اتمام مراحل اورهال و تعمیرات کمپرسور، جایگاه CNG از  1402/02/20 بازگشایی و آماده خدمات دهی به شهروندان محترم می باشد.