header2

در روز پنجشنبه نوزدهم خرداد، جناب آقای حاجی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاونت بازآفرینی وزیر راه و شهرسازی، معاونت و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان، سرپرست شهرداری و شورای اسلامی شهر از محدوده بافت تاریخی و فرسوده شهر بازدید و در خصوص مشکلات پیش روی این محدوده شهری تصمیماتی اتخاذ گردید