header2

برافراشته شدن نام شهر تاریخی گزبرخوار بر فراز قله آرارات ترکیه توسط آقای رضا حق شناس کوهنورد محبوب شهرمان
همیشه در اوج باشی قهرمان