header2

شهرداری گزبرخوار در راستای زیباسازی سیمای بصری شهری و جلوگیری از تکرار یکنواختی شهر و نیز شادابی و جذابیت محیطی در فاز اول با شناسایی ۶ مکان، اقدام به اجرای طرح دیواره نگاری در نقاط پرتردد شهر نموده است.