header2

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی زیر را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نام پروژه :عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر گز

به آدرس : سطح شهر گز

واقع در محدوده :محدوده قانونی شهر گز برخوار

از محل اعتبارات دریف 401 و402 بودجه سال 1399 شهرداری گز

مدت پیمان :6 ماه شمسی

مبلغ اعتبار:3/700/000/000ریال

بر اساس :قیمت مقطوع بدون محاسبه ارزش افزوده

مبنای تعدیل :بدون تعدیل و بدون هر گونه مابه التفاوت مصالح.

کلیه عملیات اجرائی شامل :کاتر زنی ، تخریب آسفالت ، خاکبرداری ،بارگیری و حمل نخاله، اجرای بیس و بلوکاژ و پخش قیر پریمکت و تهیه ،حمل و پخش آسفالت با دانه بندی 19-0

تذکرات :

1-    شرکت کنندگان موظف به ارائه رتبه بندی معتبر (حداقل رتبه 5راه و باند و یا گواهی صلاحیت پیمانکاری ) از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشد و اسامي آنان نيز مي بايست در سامانه ساجات ثبت شده باشد و تصوير آن را ضميمه اسناد مناقصه نمايند .

2-    پیمانکار ملزم به ارائه اسناد ثبتی و گواهی آخرین تغییرات و مدارک شرکت گواهی تشخیص صلاحیت معتبر و سوابق کاری خود میباشد .

3-    پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در مناقصه باید مبلغ 185/000/000 ریال (یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال) را بعنوان تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ برگزاری کمیسیون معاملات  به شهرداری تسلیم نمایند و یا بصورت وجه نقد به حساب  سپرده شهرداری به شماره 0104516404008 نزد بانک ملی ایران شعبه گز برخوار واریز گردد . (جهت دريافت فيش به امور مالي شهرداري مراجعه شود.)

4-    واجدین شرایط می توانند تا  پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/02/18 به اداره عمران و شهرسازی شهرداری گز مراجعه و با ارائه خلاصه سوابق اجرائی و معرفی نامه کتبی شرکت و پس از واریز مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 0104516396002 نزد بانک ملی ایران شعبه گز برخوار  نسبت به خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند .

5-    پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/02/18 درسه پاکت لاک و مهر شهده به شرح زیربه دبیرخانه محرمانه شهرداری گز برخوار ارائه و رسید دریافت نمایند .

·      پاکت الف (پاكت تضمين): محتوي فیش واریز خرید اسناد و فیش واریز یا  تضمين شركت در مناقصه

·      پاکت ب:1_محتوی تصوير اسناد مناقصه ، مشخصات فنی پروژه، برآورد پروژه ، فرم خود اظهاری و پنج برگ الحاقیه كه عبارت (( قرائت شد و مورد قبول است ))، در ذيل كليه صفحات آن درج و همه  صفحات به مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده رسيده باشد.

2-مشخصات مناقصه گر شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، فاكس ، كدپستي ، كد ملي

3 -تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها مهمور بوده و به امضاء صاحبان امضاء مهمور شده باشد و به امضاء صاحبان امضاء تعهد آور ( اشخاص حقوقي ) شركت برسد.

4-  ارائه شناسه شرکت ثبت شده در بانک اطلاعات پیمانکاران شهرداری گزبرخوار .

·      پاکت ج(پاکت قیمت) محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت که زیر آن باید حتما دارای امضاء و مهر شرکت باشد  به همراه آنالیز قیمت

6-    پیشنهادهای رسیده ساعت 14 روزشنبه مورخ 99/02/20 در کمیسیون معاملات عالی که در محل شهرداری گز تشکیل میگردد باز و قرائت خواهد شد بدیهی است در صورت تغییر در زمان مذکور موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی میگردد .

7-      شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

8-    هر گاه برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد .

9-    سایر شرایط و توضیحات تکمیلی در دفترچه اسناد و مدارک مناقصه مربوطه  و مشخصات فنی پروژه موجود و شرکت کنندگان موظف به رعایت مفاد آن میباشد.

10- هرگونه کسور قانونی نظیر  کل بیمه ، مالیات، عوارض ، هزینه درج آگهی در روزنامه و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.

محمود بخشی

شهردار گز برخوار