header2

شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی زیر را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نام پروژه :عملیات تهيه و اجراي زيرسازي معابر سطح شهر و شهرك لاله سرخ به آدرس : سطح شهر گز واقع در محدوده :محدوده قانونی شهر گز...
شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی زیر را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نام پروژه :عملیات لكه گيري و ترميم آسفالت و ترانشه هاي سطح شهر گز به آدرس : سطح شهر گز واقع در محدوده :محدوده قانونی شهر گز برخوار...
آگهی مناقصه عمومی شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی زیر را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نام پروژه :عملیات تهيه و اجراي آسفالت معابر سطح شهر و شهرك لاله سرخ به آدرس : سطح شهر گز واقع در محدوده :محدوده...
شهرداري گز برخوار با در نظر گرفتن ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و با استناد به مجوز شوراي اسلامي شهر و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، درنظردارد زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان امام سجاد(ع) را به مدت يكسال شمسي(در صورت رضايت موجر از مستاجر و موافقت...