header2

شهرداري گز برخوار با در نظر گرفتن مفاد ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و با استناد به مجوز شوراي اسلامي شهر ، درنظردارد اقلام ضايعاتي و اسقاطي مندرج در جدول زير را با قيمت پايه كارشناسي شده از طريق مزايده حضوري (حراج) با شرايط زير به فروش برساند....
شهرداري گز برخوار با در نظر گرفتن ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و با استناد به مصوبه دوم صورتجلسه شماره 126 به تاريخ 1398/8/20 شوراي اسلامي شهر و نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره 2/1-98 به تاريخ 1398/8/26، درنظردارد سالن ورزشي كوثر و شش باب...