header2

این دو برادر از استادان ماهر در صنعت اسطرلاب سازی در زمان صفویه بوده اند که بهترین نوع اسطرلاب ها را می ساخته اند .لازم به یادآوری است که در زمان صفویه 33 کارگاه صنعتی وفلزکاری درگز بوده است که ملزومات فلزی زمان صفویه در آن ها توسط استادان فن گزی ساخته می شده است واسطرلاب های موردنظرنیز درهمین کارگاه ها ساخته می شده است .این مورد درکتاب تذکره الملوک مربوط به دوره ی صفویه نیز آمده است .ویکی از نمونه های ساخته شده ی توسط عبدالعلی گزی اسطرلابی است که سال ساخت آن شعبان 1124قمری است واکنون در موزه ی بریتیش میزیوم انگلیس قرار دارد ودر نوع خود از نظر ظرافت کار وهنر بی نظیر است . لارنس لاک هارت مورخ اروپایی در کتاب خود راجع به هنر صنعتی عبدالعلی بن محمدرفیع جزی چنین آورده است : هنرایرانی که دراین مورد باید نام آن را صنعت استادانه بنامیم در زمینه‌ی فلزکاری به اوج خودرسیده بود واسطرلاب های زیبایی که در موزه ی بریتانیا ،ویکتوریا وآلبرت مضبوط است درکارگاه های فلزکاری دروه ی صفویه ساخته می شده است که نمونه ی بسیارخوب آن اثر عبدالعلی بن محمدرفیع الجزی است که تاریخ 1124 قمری را دارد وخطوط آن کار برادر وی محمدباقربن محمدرفیع الجزی بوده که در ساخت آن نهایت استادی به کار رفته است .لازم به ذکراست که  کارگاه های فلزکاری را که لاک هارت در کتاب خود ذکرکرده است طبق استناد کتاب تذکره الملوک همگی آن کارگاه ها درزمان صفویه درگز مستقر بوده است.همانگونه که عنوان شد هم اکنون یکی از اسطرلابهای ساخته شده توسط این دوبرادر گزی در موزه بریتیش لندن نگه داری می شود و یک نمونه دیگر آن در موزه ملی ملک تهران نگه داری می شود.