header2

ملاقنبرحق شناس یکی از مکتب داران  به نام گزی که در محله ی آقاشریف مکتبی را اداره می کرده است ودر آنجا به تدریس علوم قدیمه مشغول بوده است .درزمانی که مدرسه های امروزی هنوزدرجامعه آن روز برپا نشده بود، مرحوم  ملاقنبر با مکتب خانه ی خود خدمت بزرگی به مردم گز نمود. آموختن خواندن ونوشتن به کودکان بسیاری در آن زمان و توانایی آنها برای خواندن قرآن هنوز که هنوز است زبانزدمردم گز می باشد ، از جمله شاگردان ایشان استاد ادیب برومند می باشد که استاد تا پایان عمر از او به نیکی یاد میکردند.. مرحوم ملاقنبر حق شناس دارای خط خوشی هم بوده است وازیادگارهای بجا مانده آن مرحوم  نوشتن نسخه  دیوان مرحوم درویش عباس گزی  میباشد که دردسترس می باشد. همچنین از توانایی و ذوق وقریحه شاعری نیز برخورداربوده و اشعار زیادی از ایشان به فارسی و گزی برجای مانده که در دست تصحیح  وبررسی برای چاپ می باشد. مرحوم ملاقنبردرسال 1349 به دیار باقی شتافت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.