header2

آنچه مسلم است پیشرفت و حرکت به سمت کمال شهر امری است که تنها با مشارکت و حمایت همه شهروندان محترم، مسئولین و گروه های مختلف محقق خواهد شد. بدون تردید یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری برنامه ریزی جهت توسعه و آبادانی شهر و اولویت بندی برنامه های قابل اجرا بر پایه درآمدهای پایدار و در راستای توسعه متوازن و رفاه اجتماعی شهروندان می‌باشد که در این راستا بهره‌مندی از راه‌کارها و پیشنهادات عموم جهت اقدامات زیر بنایی نظیر جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش های خصوصی جهت جذب منابع مالی و درآمدهای شهرداری که جزء مهمترین عامل رونق شهری است تامین و متعاقب آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود نظیر جاذبه‌های گردشگری و تاریخی و نظرات همه صاحب‌نظران، تدابیر لازم جهت ارتقاء رشد و آبادانی شهر تاریخی گز برخوار را مهیا سازیم.

لذا بر خود لازم می‌دانم که شاکر الطاف بی حد پروردگار باشم ودر این مقطع از زمان که توفیق خدمت در عرصه مدیریت شهری به اینجانب واگذار گردیده با تعامل و همکاری شورای محترم اسلامی شهر و همکاران بزرگوارم در مجموعه شهرداری بتوانم موجبات رضایت باریتعالی و مردم فهیم و عزیز این شهر که به حقّ ولی‌نعمتان ما هستند را فراهم نمایم.